Partners

LUCA School of Arts

Sinds de oprichting in 2009, onderzoekt Social Spaces het sociale karakter van design en kunst in onze maatschappij via talloze onderzoeksprojecten. Participatie van gebruikers als deelnemers aan het ontwerpproces is de sleutel in de onderzoeksprojecten van Social Spaces. Naast het initiëren en uitvoeren van onderzoeksprojecten van lokaal tot Europees niveau, dissemineert de onderzoeksgroep de uitkomsten van deze projecten in (inter)nationale tentoonstellingen en conferenties alsook in internationale journals over kunst en design onderzoek.

Social Spaces werkte reeds eerder samen met lokale participanten aan de Genkse Stiemerbeekvallei, en wel in het ‘Junior Team 2018’ project (februari 2018 – mei 2018). In samenwerking met de stad Genk Dienst Jeugd en Dienst Leefmilieu, werd via veldbezoeken en het gezamenlijk uitwerken van interventies en prototypes onderzocht hoe kinderen (het Junior Team 2018, ongeveer 12 kinderen van 10 – 12 jaar) de Stiemerbeekvallei willen en kunnen gebruiken. Volgens de traditie van het Junior Team leidde dit traject tot een reeks beleidsaanbevelingen voor de stad Genk.

Social Spaces is onderdeel van LUCA School of Arts (campus C-mine), geassocieerd met KU Leuven. LUCA School of Arts is de enige kunsthogeschool in Vlaanderen en bundelt de kracht en expertise van vijf instellingen op campussen verspreid over Brussel (Sint-Lukas Brussel en Narafi), Genk (C-mine), Gent (Sint-Lucas Gent) en Leuven (Lemmens). Met een ruime waaier aan professionele en academische opleidingen, met meer dan vijftig studietrajecten in Audiovisuele Kunsten en Technieken, Beeldende Kunsten en Vormgeving, Interieurvormgeving, Bouwkunde, Productdesign, Muziek en Drama is ze een referentie in het hoger kunstonderwijs.

VITO

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een toonaangevend Europees, onafhankelijk onderzoeks- en adviescentrum dat duurzame technologieën ontwikkelt op het vlak van energie, leefmilieu, materialen en aardobservatie. In dit project wordt de expertise van het Water Management en Technologie (WMT) team ingezet. WMT biedt via een integrale benadering antwoorden op uitdagingen met betrekking tot waterkwaliteit en -kwantiteit en ondersteunt lokale en internationale overheden, steden, landbouw en industrie op het vlak van duurzaam waterbeheer. Het dienstenaanbod gaat van het meten, het analyseren en het modelleren van de kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewater tot het evalueren van de waterbehoefte en het testen van waterzuivering- en hergebruiksopties voor bedrijven. Zo leveren we wetenschappelijke onderbouwing voor o.a. stroomgebiedsbeheerplannen, de bewaking en het bewerkstelligen van de kwaliteit / kwantiteit van grond- en oppervlaktewater en bestuderen we het gedrag van water in stedelijke gebieden en industriële sites. Via kosteneffectiviteit- en kostenbatenanalyses evalueren we de economische haalbaarheid van maatregelen. WMT zet demonstraties en living labs op om innovatieve technologieën voor een duurzaam waterbeheer bij de watergebruikers uit te testen en te implementeren.

In dit project verzorgt WMT de uitrol van CTD sensoren in de Stiemerbeek en zet een operationele infrastructuur op voor het ontsluiten van de meetgegevens. WMT zal het project verder ondersteunen door het verzorgen van de nodige protocollen voor onderhoud van de sensoren en het opleiden van burgerwetenschappers in het monitoren van de waterkwaliteit.
De betrokken onderzoekers zijn Nele Desmet (hydroloog), Bino Maiheu (data pipeline) en Wesley Boënne (installatie sensoren). Zij maken ook deel uit van het Internet of Water project.

Centrum voor Milieukunde — UHasselt

Het Centrum voor Milieukunde is een multidisciplinair onderzoeksinstituut van Universiteit Hasselt waarin meer dan 100 biologen, chemici, economisten en juristen dagelijks milieugerelateerde aspecten, zowel fundamenteel als toegepast, onderzoeken. De complexiteit van de milieuproblematiek vereist een multidisciplinaire aanpak: zes onderzoeksgroepen uit verschillende domeinen vullen elkaars expertise aan. Ook onderwijs en dienstverlening behoort tot de kerntaken van het CMK.

De onderzoeksgroep Milieubiologie, geleid door prof dr Jaco Vangronsveld, bestudeert biologische aspecten van milieuproblemen via een geïntegreerde aanpak en focust hierbij op micro-organismen, planten en mensen. Talrijke publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften (zoals PNAS, Microbiome, en Environmental Health Perspectives) tonen expertise aan in water- en bodemverontreiniging. De onderzoeksgroep fyto-remediatie heeft expertise in binnen-en buitenland voor de sanering en herstel van verontreinigde (water)bodems, en kijkt ook naar de interacties tussen micro-organismen in bodem, plant en water en de afbraak van verontreinigende stoffen.

Het CMK organiseert jaarlijks verschillende events voor het brede publiek. Tijdens CMK achter de schermen worden leerlingen van verschillende middelbare scholen ondergedompeld in de wetenschap door een dag in de laboratoria milieugerelateerde experimenten uit te voeren. Alle onderzoeksgroepen van het CMK nemen jaarlijks deel aan wetenschapsdag, waardoor de onderzoeksactiviteiten vertaald worden voor kinderen en volwassen en ze allerlei experimenten kunnen uitvoeren zoals bloedvaten in hun oog bestuderen, een Pokémon spel met bacterie-kaarten om aan te tonen dat er ook super bacteriën zijn die afvalstoffen afbreken, een escape room, en giant bacterie-knuffels. Het CMK neemt ook deel aan een prof voor de klas waar onder andere de evolutie van de mens wordt uiteengezet. Daarnaast is er in het Field Research Center (Maasmechelen) ‘Het Ecotron Mysterie’ opgezet om kinderen de hoogtechnologische ecosyteemkamers te laten verkennen.De onderzoekers betrokken in dit project zijn dr. Sofie Thijs (postdoc), Julie Claes (laborante), prof dr. Olivier Stas (biostatisticus, CENSTAT, UHasselt), prof. dr. Jaco Vangronsveld (hoofd onderzoeksgroep Milieubiologie en directeur CMK), prof dr. Geert-Jan Bex (informatica ondersteuning VSC, UHasselt), en Lee Bergstrand (bio-informaticus, Amplytica, Canada). Sofie Thijs coördineert en leidt het onderzoek in WP3. Ze heeft expertise in microbiologische karakterisatie van bodem en waterstalen van militaire schietvelden voor de afbraak van explosieven (doctoraat). Tijdens haar postdoc in het Microbial Ecology lab (Neufeld lab, WaterlooU, Canada), verdiepte ze zich in de ontwikkeling van methodes om microbiële gemeenschappen te ontrafelen en hun functies te bestuderen die bijdragen aan ecosysteemdiensten. Als aanspreekpunt voor het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) voor UHasselt, zal ze ook meewerken om VSC infrastructuur in het teken van de bevolking te zetten, en deze unieke infrastructuur is noodzakelijk om de big data analyses mogelijk te maken.

Stad Genk

Stad Genk is een atypische stad die zowel na de mijnsluitingen als de sluiting van Ford Genk, gedwongen is geweest zichzelf opnieuw uit te vinden. Als stad in transitie kan Genk teren op 2 belangrijke troeven: het aanwezige natuurlijk kapitaal, en het menselijk kapitaal. Genk is immers de meest groene Vlaamse centrumstad, en door zijn jarenlange traditie van een verregaand participatiebeleid heeft Genk de gewoonte zijn inwoners nauw te betrekken bij het ‘stadmaken’. Vanuit die optiek wil stad Genk deze expertise en ervaring inbrengen in het ‘Stiemerlab’, een project waarin deze thema’s eveneens centraal staan. Het wil dit doen door het perspectief van maatschappelijke en beleidsrelevantie steeds op de voorgrond te houden. Daarnaast zal stad Genk waar nodig ook mee bouwen aan de brug tussen enerzijds het Stiemerlab en anderzijds de Genkenaren en het Genkse beleid, met aandacht voor de verankering van de projectuitkomsten tijdens en na het project. Concreet betekent dit dat er een continue overleg zal zijn tussen Stad Genk en de verschillende projectpartners, zowel formeel in de vorm van regelmatige projectvergaderingen zoals voorzien in WP0, als in meer informeel overleg. Wat betreft communicatie van het project en de projectresultaten, zal Stiemerlab gebruik kunnen maken van de communicatiediensten en –kanalen van stad Genk en het Stiemerprogramma. Stad Genk heeft in zowel in het heden als verleden succesvol samengewerkt met verschillende partners uit het Stiemerlab consortium, onder meer in projecten zoals ‘Ecoplan’, ‘Keep Forget’, ‘Wegenwerken’, ‘Junior Team’, ‘SUDS & SODA’ en verschillende deelaspecten van het Stiemerprogramma.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

VMM is als agentschap van de Vlaamse overheid onder meer de autoriteit inzake waterkwaliteitsmetingen, -modellering en -beheer, en houdt toezicht op de uitbouw en de verbetering van de saneringsinfrastructuur. Naast een groot aantal metingen van de waterkwaliteit van de Stiemer over de afgelopen jaren beschikt VMM sedert kort ook over metingen met multiparametersondes om effecten van overstortlozingen op de waterkwaliteit te kunnen inschatten. De ervaring die werd opgebouwd in het Interreg project IMPAKT, gericht op het terugdringen van schadelijke effecten van riooloverstorten in het Dommel-Warmbeek afstroomgebied, kan ook voor de Stiemer nuttig worden ingezet.
De Vlaamse Milieumaatschappij wil, vanuit die inhoudelijke expertise en kennis, bijdragen tot en voorzien van ondersteuning en advies op het vlak van:

  • Kaderen van het overleg voor de Stiemer binnen de bekkenwerking;
  • Opzet en methodes voor waterkwaliteitsmetingen en -modelleringen;
  • Interpretatie van resultaten van waterkwaliteitsmetingen;
    Toetsen/afijken van waterkwaliteitsmetingen aan de hand van eigen meetinspanningen;
  • Communicatie van resultaten van waterkwaliteitsmetingen.